صفحه را انتخاب کنید

اخبار ML

اعتراض نسبت به رد ویزای اقامت

درخواست ویزای اقامت، اقدامی موازی برای درخواست اجازه اقامت است، با این تفاوت که اجازه اقامت توسط نمایندگی دولت در منطقه مورد نظر جهت اقامت در اسپانیا صادر می شود، در حالیکه اعطای ویزا توسط کنسولگری صورت میگیرد. ...

اعتراض نسبت به رد ویزای اقامت

درخواست ویزای اقامت ، اقدامی موازی برای درخواست اجازه اقامت است، با این تفاوت که اجازه اقامت توسط نمایندگی دولت در منطقه مورد نظر جهت اقامت در اسپانیا صادر می شود، در حالیکه اعطای ویزا توسط کنسولگری صورت میگیرد.

محدودیت جدید در عملیات نقدی

قانون 11/2021 درباره اقدامات پیشگیری و مبارزه با تقلب مالیاتی در 9 ژوئیه تصویب شد و توسط BOE در 10 ژوئیه منتشر شد. این قانون جدید محدودیت جدیدی را برای عملیات نقدی پرداخت می کند. عملیات نمی تواند به صورت نقدی پرداخت شود ، ...

چرا در آلیکانتھ سرمایھسازی کنیم؟ فرصت ھایی برای سرمایھگذاران خارجی

اسپانیا کشور فرص تھاست. بھ ھمین علت است کھ تمایل سرمایھگذاران خارجی در شبھ جزیرهی ایبریک در سالھای اخیر از رونق نیفتاده است. توجھ اصلی بھ کٌ ستا دل سٌ ل، لا کٌستا برابا و لا کٌ ستا بلانکا در استان آلیکانتھ است. اسپانیا بھ خاطر دارا بودن اقتصاد رقابتیای کھ دسترسی بھ بازار جھانی را ممکن میکند شاخص است. خصیصھای کھ سرمایھگذاران خارجی، بھ خصوص روسھا، در زمان سرمایھگذا ر ی آن را ارج مینھند. ...

توافق نامه کار از راه دور

همه گیری و محدودیت های بهداشتی اعمال شده برای کاهش اثرات آن ، منجر به تغییر در پویایی روابط کار شده است ، با افزایش قابل توجهی در دورکاری و در نتیجه انعکاس در تصویب تدریجی مقررات ...

سومین قضاوت مساعد متوالی برای رد ویزای اقامت از کنسولگری اسپانیا در الجزایر

میگل لوپز وکلای بین المللی در رابطه با عدم پذیرش ویزای اقامت غیر انتفاعی توسط کنسولگری اسپانیا در الجزایر ، رای مطلوب جدیدی از دادگاه عالی دادگستری (TSJ) مادرید اخذ کرده است. دوباره ...

الجزایر و آلیکانته: دو قلمرو با هم متحد تاریخی

تاریخ الجزایر و آلیکانته با روابط تجاری ، اجتماعی و نهادی پیوند خورده است. در واقع ، در کشور آفریقایی گفته می شود که Oran اسپانیایی ترین شهر در الجزایر و Alicante بیشترین شهر الجزایر در اسپانیا است. پیوندهای آنها به قرن برمی گردد ...

خلاصه تغییرات مالیات بر ارزش افزوده تجارت الکترونیکی

از اول ژوئیه سال جاری ، مقررات مالیات بر ارزش افزوده در مورد عملیات تجارت الکترونیکی بین المللی اصلاح شده است. با توجه به اطلاعات عمومی مالیات بر ارزش افزوده و تجارت الکترونیکی ارائه شده توسط سازمان مالیات ، تغییرات به شرح زیر است ...