دیوان عالی کشور دو تحریم را برای ارائه مدل 720 پس از مهلت مقرر لغو کرده است. این دو ساکن مالیاتی در اسپانیا هستند که پس از پایان مهلت مقرر، مالکیت دارایی ها و حقوق خود را در سوئیس اعلام کردند.

در واقع، در سال 2014 آنها فرم 720 را برای سال مالی 2012 ارائه کردند. در سال 2016 آژانس مالیاتی این جرم را به عنوان بسیار جدی با مجازات 5.800 یورو طبقه بندی کرد. دیوان عالی کشور علاوه بر ابطال تحریم مذکور، با این حکم، مسیر عطف به ماسبق را قبل از حکم صادره از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در تاریخ 27/01/2022 باز می‌کند. انتظار می رود رگباری از مطالبات به سازمان مالیاتی برای تمام تحریم های مدل معروف 720 باشد.

برای هر گونه سوال در مورد مسائل اقامت در اسپانیا و مدل 720 تماس با ما تماس بگیرید و ما پرونده شما را بررسی خواهیم کرد