صفحه را انتخاب کنید

دادگاه عالی مادرید وی مجدداً دلیل کافی بودن اثبات نیازهای اقتصادی اقامت با ارائه صرف مانده های بانکی و بدون نیاز به اثبات درآمد دوره ای را به ما ارائه می دهد.

"... اثبات منبع ادراک ادواری شرطی است که لازم است ، اما به روش انقطاعی و نه به صورت تجمعی همراه با اولین ، زیرا ذره" یا "استفاده شده است: یا یک ، یا دیگر "