صفحه را انتخاب کنید

اسپانیا کشور فرص تھاست. بھ ھمین علت است کھ تمایل سرمایھگذاران خارجی در شبھ جزیرهی ایبریک در سالھای اخیر از رونق نیفتاده است. توجھ اصلی بھ کٌ ستا دل سٌ ل، لا کٌستا برابا و لا کٌ ستا بلانکا در استان آلیکانتھ است. اسپانیا بھ خاطر دارا بودن اقتصاد رقابتیای کھ دسترسی بھ بازار جھانی را ممکن میکند شاخص است. خصیصھای کھ سرمایھگذاران خارجی، بھ خصوص روسھا، در زمان سرمایھگذا ر ی آن را ارج مینھند.

ھمچنین سرمایھگذاران خارجی اگر حداقل نیم میلیون یورو در یک خانھ سرمایھ گذاری کنند، بھ ویزای طلایی دست مییابند کھ بھ آن ھا اجازهی اقامت دائم میدھد. این نوع اجازه- ی اقامت یک ضمیمھی جذاب برای سرمایھگذار است. شھروندان چینی و روسیای ھستند کھ این روش سریع اقامت را انتخاب میکنند.

چرا در آلیکانتھ سرمایھ گذاری کنیم؟

آلیکانتھ شھریست کھ دلایل فراوانی برای زندگی، کار و تجارت در آن وجود دارد. اقتصاد جدید شھر، کیفیت خدمات و قوه ی رقابتی آن این مکان را بھ مقصد ایدهآلی برای سرمایھ- گذاری روسھا بدل کرده است.

اینھا برخی از دلایلی ھستند برای سرمایھگذاری در آلیکانتھ:

موقعیت استراتژیک

شھر آلیکانتھ در ساحل دریای مدیترانھ و در مرکز منحنی اسپانایی مدیترانھ واقع شده است کھ آن را بھ پلی مستقیم میان شمال آفریقا و بستری برای ارتباط با باقی اسپانیا و اروپا تبدیل میکند. ھمچنین دارای شبکھی ارتباطی عالیای اس ت: بندر گستردهاش، فرودگاهاش کھ در ۱۰ دقیقھای شھر واقع شده و ارتباطات زمینی متنوعش آن را بھ مقصدی استراتژیک برای سرمایھ گذاری تبدیل میکند.

بخش اقتصادی پویا و متنوع

آلیکانتھ چھارمین استان اسپانیایی از نظر شرک ت گشایی بھ علت تاریخچھی صادراتش و گوناگونی شبکھی تولیدیش ( صنعت غذایی، کفاشی، اسبا ببازیھای پلاستیکی، نساجی، توریسم) در نظر گرفتھ شدهاست. این را ھم باید اضافھ کرد کھ آلیکانتھ ھمھ کارهترین زیر ساخت پشتیبانی محاسباتی، استراتژیک و مربوط بھ فناوری را برای بخشھای تولیدی ارائھ میدھد. دارای زیرساخت ھایی ھمھ جانبھای برای ان جام رویدادھای شرکت ھا و گردھماییھاست ؛ مانند: مؤسسھی نمایشگاھی آ لیکانتھای و کاخ گردھماییھا و تالار سخنرانی. ھمچنین فرص تھای فراوانی از شرک تھا، مکانھای تجاری و مرکزھای صنعتی با قیمتھای رقابتی دارد.

سرمایھی انسانی و بازار کا ر

شھر دارای بازار کاری وسیع با توجھ بھ سطح ویژگیھای شماست . این باید بھ علت پیشنھاد تحصیلی وسیع شھر باشد: دانشگاه آلیکانتھ تقریبا ۳۰ ھزار دانشجو را شامل می- شود و ھمچنین دانشگاه میگل ارناندس و دو دانشگاه خصوصی نیز دارد. بھ علاوه مدرسھ- ھای تجارت در شھر در حال تکثیرند کھ ھر سالھ ھزاران دانشآموز را بھ حرفھایھایی چیرهدست تبدیل میکند.

کیفیت زندگی

آلیکانتھ در دنیا بھ خاطر کیفیت زندگی متمایز شده است . جایی کھ ویژگی برجستھاش آب و ھوای عالی و خوراکیھای فوقالعاده است. شھریست کھ ویژگیھای خاصش را حفظ کرده و پیشنھادات فرھنگی و تجاری گوناگون، سیستم بھداشت نوین و ھمچنین حمل و نقل عمومی کارآمد و مطمئن ارائھ میدھد. ھمچنین ھزینھی زندگی، مسکن، محصولات و خدمات بسیار معقول است.

آینده و تعاون سازمانی 

یکی از تعھدات شھر بھتر کردن خدمات و زیرساخ تھا برای بالا بردن کیفیت زندگی شھروندان و توسعھی فعال تھای تولیدی است. در سالھای اخیر، این شھر دستخوش تحولات عمدهای بوده شامل سرمایھ گذاریھای عمومی قابل توجھی بوه است و علاوه بر این، فرصت دیگری برای ابتکار عمل خصوصی شده است.

در ش رکت بینالمللی وکلای میگل لوپس ما متخصصھایی برای مشاورهی حقوقی دربارهی اقامت و اقامت برای سرمایھگذاران ھستیم و ما تجربھی زیادی در ارئھی خدمات بھ مشتریان از روسیھ، جمھوریھای شوروی، شمال آفریقا و خاورمیانھ داریم. برای ھرگونھ مشورتی با ما در تماس باشید.